صفحه اولدرباره مامجتمع هاگزارش سالیانه امورتماس با ما
چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩
 
درباره ما

فعالیت های امور بررسی و برآورد طرحها

بررسی طرحها

1- جمع آوری اطلاعات، تدوین و به روزنمایی مبانی محاسبات اقتصادی
2- تهیه گزارشهای بررسی فنی-اقتصادی طرح های پتروشیمیایی

           1-2-بررسی فنی طرح شامل بررسی تکنولوژی و فرآیندهای تولید محصولات، بررسی تأمین خوراک، مکان یابی طرح، بررسی سرویسهای جانبی، بررسی تسهیلات زیربنایی و بررسی مسائل لجستیک
           2-2-بررسی اقتصادی طرح شامل برآورد سرمایه، هزینه های تولید و درآمد فروش محصولات، شاخص های اقتصادی
IRR و  NPV

3- بررسی راهکارهای مناسب جهت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
4- انجام فعالیت های مربوط به طرحهای هیئت وزیران در سفرهای استانی
5- تعامل با سایر سازمانها و مدیریت ها در خصوص گزارشهای امکان سنجی طرحها
           1-5- هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
           2-5- شرکت پتروشیمی بین الملل در مورد طرحهای مشارکتی
           3-5- امور مجامع و سهام در مورد خصوصی سازی و اوراق مشارکت
           4-5- مجتمهای پتروشیمی
           5-5- کمیته تخصیص سوخت و خوراک وزارت نفت
           6-5- کارگروه نفت در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری
          7-5- مدیریت مالی در خصوص شرایط فاینانس طرحها                  

بررسی منابع خوراک، سرویس های جانبی و تسهیلات زیربنایی

بررسی منابع خوراک


1- بررسی و جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به خوراک واحدهای پتروشیمی .
2- بررسی مشکلات خوراک مجتمعها و طرحهای پتروشیمی
3- بررسی قیمت خوراک (خوراک های پایه صنعت پتروشیمی)
4- بررسی منابع جدید هیدروکربنی در کشور
5- نظارت برطرحهای مطالعاتی مرتبط با خوراک که به شرکتهای مشاور واگذار شده است.

بررسی سرویسهای جانبی

1- تعیین قیمت سرویسهای جانبی
2- برآورد سرمایه گذاری سرویسهای جانبی برای کلیه طرحهای پتروشیمی که بررسی امکان سنجی آنها در امور انجام می شود و از سرویسهای جانبی متمرکز استفاده نمی کنند.
3- بررسی فنی واحدهای سرویسهای جانبی موجود در مجتمعهای فعلی
4- بررسی اقتصادی طرحهای سرویسهای جانبی متمرکز

بررسی تسهیلات زیر بنایی

1- بررسی مناطق و مکانهای جدید جهت جانمایی طرحهای پتروشیمی نظیر چابهار، پارس شمالی و غیره

2- برآورد سرمایه گذاری تسهیلات زیربنایی برای کلیه طرحهای پتروشیمی که بررسی امکان سنجی آنها در امور انجام می شود و در مناطقی به جز منطقه ویژه بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ، انرژی پارس مکان یابی شده اند.

برنامه ریزی و هماهنگی

1- معرفی طرحهای جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمانها و ارگانهای داخل و خارج از شرکت
2- معرفی طرحها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور:

           1-2- اخذ مجوز سرمایه گذاری و مجوز استفاده از تسهیلات مالی برای طرحهای جدید
           2-2- اخذ مجوز اصلاح سقف سرمایه گذاری برای طرحهای در دست اجرا در صورت  لزوم               

      
     3-2- هماهنگی به منظور رفع نواقص اطلاعات طرحها و غیره

3- هماهنگی با مدیریت مالی به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحها به بانک مرکزی و بانکهای عامل
4- هماهنگی با سازمانهای حقوقی از نظر رعایت شروط لازم الاجرا مندرج در قوانین سالانه کشوری و قوانین برنامه های پنجساله توسعه و تبصره های آنها و غیره
5- هماهنگی با دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و غیره
6- هماهنگی با معاونت وزیر نفت در امور برنامه ریزی در خصوص اطلاعات طرحها و برنامه های پنجساله و غیره
7- همکاری در به روزنمایی سالانه بروشورهای شرکت

سایر فعالیت ها

1- همکاری با امور سیستمهای اطلاعات مدیریت و کامپیوتر در جهت آماده سازی و به روز نگهداری پایگاه اطلاعات و اطلاع رسانی مدیریت برنامه ریزی و توسعه
2- پیاده سازی سیستم مکانیزه آرشیو مدیریت برنامه ریزی و توسعه
3- عضویت در کمیته انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی

4- همکاری با کارگروههای تدوین وظایف شرکت حاکمیتی پتروشیمی

©1997-2011, NPC Website.